• W naszej szkole wymagamy zmiany obuwia na tenisówki tekstylne.
  • W każdy poniedziałek i podczas wszystkich uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów jednolity strój, na który składa się biała koszula, żółty krawat z logo szkoły oraz czarna/granatowa spódnica/spodnie.
  • Każda nieobecność ucznia w szkole powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
  • W wypadku złego samopoczucia ucznia w szkole natychmiast zawiadamiamy rodziców/opiekunów, którzy odbierają dziecko ze szkoły. Bez pisemnego oświadczenia rodziców w Indeksie uczniowie nie będą zwalniani ze szkoły.
  • Indeks jest wewnętrznym dokumentem szkolnym opatrzonym numerem. W wypadku zagubienia Indeksu, uczeń zgłasza się do wychowawcy z prośbą o wydanie duplikatu.
  • Nieprzekraczalny termin dostarczania opinii psychologicznych dotyczących dysleksji rozwojowej, w przypadku klas III, mija 30 września.
  • W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń rejestrująco – odtwarzających.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

UWAGA! Poniższe terminy mogą ulec zmianie. Prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie www oraz w dzienniku internetowym.

4 września 2017– rozpoczęcie Roku Szkolnego,

13 października 2017 – apel z okazji święta KEN,

10 listopada 2017 – apel z okazji Święta Niepodległości (ślubowanie klas I gimnazjum i LO),

23 grudnia 2017 – 31 grudnia 2017 – zimowa przerwa świąteczna,

15 stycznia 2018 – 28 stycznia 2018 – ferie zimowe,

29 marca – 3 kwietnia 2018 – wiosenna przerwa świąteczna,

27 kwietnia 2018 – apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja,

4, 7, 8 maja 2018 – początek egzaminów maturalnych,

22 czerwca 2018 – zakończenie roku szkolnego.

 

WAŻNIEJSZE DATY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM

 

              I półrocze

do 6 grudnia 2017 – podanie uczniom i rodzicom propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.

do 8 stycznia 2018 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych.

10 stycznia 2018 – zatwierdzenie klasyfikacji.

 

 

II półrocze

 

do 19 kwietnia 2018 – termin wystawienia ocen dla III LO

23 kwietnia 2018 – zatwierdzenie klasyfikacji III LO

do 16 maja 2018 – podanie uczniom i rodzicom propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.

do 13 czerwca 2018 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych.

18 czerwca 2018 – zatwierdzenie klasyfikacji.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Rodzice na bieżąco mogą monitorować oceny i obecność swoich dzieci w szkole w dzienniku internetowym.

liceum

7 września 2017

8 listopada 2017

6 grudnia 2017  –  propozycje ocen i zagrożenia
10 stycznia 2018 – zebranie podsumowujące I semestr
14 marca 2018 zebranie dla rodziców

16 maja 2018 (propozycje ocen i zagrożenia)

  • Udostępnij :