Renata Wójcik

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci. Nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach należy ocenić, iż w Polsce osób tych może być co najmniej 30 000, a nawet dużo więcej.

A Ty? Czy znasz taką osobę w rodzinie, sąsiedztwie, najbliższym otoczeniu? Czy chcesz poznać, zrozumieć, dowiedzieć się, jak pomóc?

  1. Czym jest autyzm?

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Autyzm nie jest chorobą lecz zaburzeniem, które trwa całe życie. Jednak wczesna diagnoza i intensywna terapia może prowadzić do znacznej poprawy funkcjonowania osoby z autyzmem. U niektórych, w efekcie prowadzonej terapii, objawy autyzmu stają się dyskretne i osłabione.

  1. Objawy autyzmu.

– zaburzenia relacji społecznych i kontaktu,

– trudności z podporządkowaniem się regułom społecznym, wynikające z braku ich zrozumienia,

– problem w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej; trudność w inicjowaniu i podtrzymaniu konwersacji,

– ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i czynności,

– kłopoty z rozumieniem żartów , przenośni; traktowanie wszystkich wypowiedzi dosłownie.

  1. Czy osoba z autyzmem jest upośledzona umysłowo?

Autyzm nie jest niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z autyzmem odmiennie odbierają i przetwarzają informacje, mogą mieć przy tym iloraz inteligencji prawidłowy lub powyżej przeciętnej. Jednak u części osób te same przyczyny, które wywołały autyzm, równocześnie powodują inne problemy w funkcjonowaniu mózgu, takie jak niepełnosprawność intelektualna lub epilepsja.

  1. Autyzm czy Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera należy do autystycznego spektrum, ale nie na zasadzie kontinuum ( nasilenia) cech, lecz istnienia wspólnego zakresu objawów, ujawniających się w obu zaburzeniach, przy zachowaniu autonomicznych obszarów. Zarówno autyzm, jak i ZA posiadają wspólne podłoże neurobiologiczne. Osoby z ZA mają trudności ze zrozumieniem zachowań społecznych, określane jako ‘zaburzenie empatii’, to znaczy niezdolność do rozumienia potrzeb i punktów widzenia innych ludzi oraz właściwego reagowania na nie. Osoby te źle odczytują pewne sytuacje, a ich reakcje są często interpretowane przez innych jako ekscentryczne i zniechęcające.

  1. Jak pomóc / wesprzeć osobę ze spektrum autyzmu?

Osoby ze spektrum autyzmu, jak my wszyscy, potrzebują kontaktu z innymi. Tym, co powoduje cierpienie, jest niezrozumienie i ignorancja, nękanie i inne objawy wrogości ze strony niewrażliwego otoczenia. Mogą one skutkować u autystycznych osób depresją, lękiem, zespołem stresu pourazowego oraz uzależnieniami.

Bądźmy zatem otwarci na innych; sięgajmy po wiedzę, która pozwoli nam pozbyć się uprzedzeń, oswoi naszą niepewność i jednocześnie uczyni nas bardziej wrażliwymi na ich potrzeby. Doceńmy zalety, które charakteryzują komunikację osób żyjących w spektrum autyzmu, takie jak: precyzyjne wypowiadanie i odbieranie komunikatów, porozumiewanie się wprost, skupienie na treści, a nie na hierarchii w grupie, szczerość, nieprzerywanie sobie, milczenie niepowodujące dyskomfortu.

https://forumlogopedy.pl/artykul/problemy-diagnozy-roznicowej-autyzmu-i-zespolu-aspergera

https://www.polskananiebiesko.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status