Renata Wójcik

WYPRAWKA SZKOLNA – DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024) do pomocy uprawnieni są:

 

1) uczniowie klas III, III i VI szkół podstawowych

 

2) uczniowie klas III zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników

 

3) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uprawnienie to dotyczy uczniów niepełnosprawnych wszystkich szkół dla młodzieży, z wyjątkiem uczniów klas I szkół podstawowych i szkół policealnych.

 

Pomoc może być udzielona także uczniom, wymienionym w punkcie 1 i 2 , pochodzących z rodzin, określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Warunkiem udzielenia pomocy uczniom wymienionym w punktach 1 i 2 jest spełnienie przez nich kryterium dochodowego – nie więcej niż 539 zł netto na członka rodziny.

 

Wniosek należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 10 września 2014r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status