Renata Wójcik

W roku szkolnym 2013/2014 z pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych mogą skorzystać uczniowie klasy II liceum ogólnokształcącego.

Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kryterium dochodowe, uprawniające do ubiegania się o dofinansowanie wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie. Rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie jest wyższy, lecz mają zastosowanie kryteria udzielania pomocy społecznej   ( art.7 ustawy o pomocy społecznej), mogą także skorzystać z programu.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do dnia 10 września 2013 r.

Bliższe informacje na temat programu oraz wzory wniosków znajdują się na stronie: www.edukacja.warszawa.pl w zakładce: Dla ucznia i rodzica.

Wnioski można także otrzymać u pedagoga szkolnego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status