PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Rozdział 9

(wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie z dnia 2 października 2013r.)

Uczniowie

§ 59.

Uczniom gimnazjum i liceum przysługują wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
 2. wiedzy o przysługujących mu prawach oraz sposobie postępowania w przypadku ich naruszenia;
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;
 4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 5. wyrażania myśli, przekonań i zachowań według swego światopoglądu i religii, jeśli nie narusza to godności innego człowieka;
 6. zachowania prywatności i nienaświetlania na forum klasy jego spraw osobistych;
 7. wykorzystania godziny wychowawczej na problemy dotyczące spraw klasowych;
 8. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;
 9. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (prac klasowych);
 10. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);
 11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki;
 12. korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;
 13. uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie Zespołu;
 14. wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Zespołu.

§ 60.

W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do Rzecznika Praw Ucznia, wychowawcy, pedagoga, a w dalszej kolejności do dyrektora.

§ 61.

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, Zespół zapewnia opiekę psychologa, pedagoga szkolnego oraz pomoc materialną w postaci stypendiów, zapomóg socjalnych i dożywiania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 62.

Uczeń ma obowiązek:

 1. regularnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie;
 2. przedstawiać w terminie 7 dni od daty powrotu na zajęcia pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:
 3. zaświadczenia lekarskiego;
 4. oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o uzasadnionej przyczynie nieobecności na zajęciach szkolnych. Dopuszcza się usprawiedliwienie ustne nieobecności dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna na zebraniu oraz mailowe, jeżeli rodzic/ opiekun złożył u wychowawcy stosowne oświadczenie.
 5. dbać o schludny wygląd i strój zgodny z ogólnie przyjętymi normami;
 6. godnie reprezentować Zespół;
 7. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
 8. dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;
 9. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;
 10. przestrzegać postanowień statutu Zespołu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 11. przestrzegać zarządzeń dyrektora.

§ 63.

 1. 1.Uczeń może otrzymać nagrodę, m.in. za:
  1. bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie;
  2. aktywną pracę na rzecz środowiska szkolnego;
  3. zaangażowanie w wolontariat;
  4. wybitne osiągnięcia np. w konkursach przedmiotowych lub innych imprezach, w których uczestniczy szkoła;
  5. obywatelską postawę w wyjątkowych sytuacjach.
 2. 2. Uczeń może otrzymywać następujące wyróżnienia:
  1) świadectwo z wyróżnieniem ( dla ucznia, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania);
  2) pochwałę dyrektora szkoły wobec innych uczniów;
  3) list pochwalny do rodziców;
  4) dyplom uznania;
  5) stypendium naukowe i sportowe.

§ 64.

Zabrania się uczniom:

 • agresji słownej i fizycznej;
 • noszenia wyzywającego stroju;
 • noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu uczniów (np. na twarzy, z wyjątkiem niewielkich kolczyków w uszach);
 • noszenia nakryć głowy z innych względów niż zdrowotne czy religijne;
 • zapraszania obcych osób do szkoły;
 • przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, np. zapalniczek, noży, scyzoryków, broni, petard, materiałów żrących lub wybuchowych;
 • przynoszenia do szkoły i spożywania używek (alkohol, papierosy, środki odurzające i in.);
 • wypowiadania się w sposób obraźliwy o uczniach i pracownikach szkoły, w tym wykorzystując nowoczesne nośniki informacji (Internet, sms);
 • używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły oraz robienia zdjęć, filmowania, nagrywania, z wyłączeniem sytuacji wynikających z realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.

§ 65.

Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, lekceważenie nauki i innych obowiązków, a także za naruszanie szkolnego porządku uczeń ponosi konsekwencje spośród wymienionych poniżej:

 1. zwrócenie uwagi przez nauczyciela;
 2. wezwanie rodziców i poinformowanie ich o jego nagannym zachowaniu;
 3. przeniesienie do innej klasy lub szkoły:
 4. uczeń objęty obowiązkiem szkolnym w uzasadnionym przypadku na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły;
  2) w przypadku uczniów, nie objętych już obowiązkiem szkolnym dyrektor w drodze decyzji może skreślić z listy uczniów, skreślenie ucznia następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
 5. obniżenie oceny zachowania;
 6. wykonanie pracy samokształceniowej w szkole pod nadzorem nauczyciela/pedagoga za zgodą rodziców;
 7. czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych i klasowych, np. dyskotekach, wycieczkach;
 8. pozbawienie funkcji pełnionych w szkole i klasie;
 9. czasowy zakaz uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;.
 10. wprowadzenie zeszytu kontroli zachowania ucznia;
 11. powiadomienie policji, wystąpieniem do sądu – Wydział Rodziny i Nieletnich – o wgląd w wychowanie ucznia, o umieszczenie ucznia w placówce wychowawczej lub o inne postanowienie sądu w danej sprawie.

§ 66.

 1. Uczeń może być ukarany w szczególności za:
  1. przejawy agresji fizycznej, słownej, presji psychicznej na terenie szkoły i poza szkołą w stosunku do ludzi, zwierząt, przyrody;
  2. zastraszanie i szantażowanie innych osób;
  3. palenie papierosów na terenie szkoły i poza szkołą;
  4. używanie i rozprowadzanie narkotyków lub innych używek na terenie szkoły i poza szkołą;
  5. wagary;
  6. udział w działalności grup przestępczych, chuligańskich poza szkołą;
  7. inne zachowania na terenie szkoły i poza szkołą destrukcyjnie wpływające na ucznia i jego otoczenie, zagrażające jego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu;
  8. kradzieże, niszczenie przedmiotów i rzeczy należących do innych osób lub będących własnością społeczną ( dotyczy czynów dokonywanych na terenie szkoły i poza szkołą);
  9. niewłaściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  10. fałszowanie dokumentów.
 2. Od nałożonej kary uczeń ma prawo wnieść odwołanie do dyrektora w terminie 7 dni od ukarania.
 3. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary po uzyskaniu poręczenia nauczyciela i rodziców lub Samorządu Uczniowskiego.
 4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia.

§ 67.

 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia pełnoletniego z listy uczniów w przypadku:
  1. popełnienia z winy umyślnej czynu karalnego przeciwko czci, nietykalności cielesnej, zdrowiu, życiu, mieniu;
  2. uporczywego uchylania się od realizacji obowiązku nauki mimo podjętych środków wychowawczych;
  3. używania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych;
  4. picia alkoholu na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych;
  5. posiadania i rozprowadzania alkoholu i narkotyków na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych;
  6. fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmieniania ocen.
 2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 3. Rzecznikiem ucznia może być Rzecznik Praw Ucznia lub inny nauczyciel wskazany przez ucznia.
 4. Decyzję o skreśleniu uczeń otrzymuje na piśmie.
 5. Uczniowi przysługuje prawo pisemnego odwołania do organu wskazanego w decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 6. W czasie toczącego się postępowania uczeń ma prawo chodzić do szkoły, jeśli decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.
 7. Uczeń może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o warunkowe zawieszenie wykonania uchwały, po uzyskaniu poręczenia samorządu szkolnego lub innego organu szkoły.
 8. Wykonanie uchwały może zostać zawieszone decyzją dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 9. Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów przebiega zgodnie z przepisami KPA.
 • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status