Zapraszamy na aktualną stronę szkoły:

https://lo137targowek.eduwarszawa.pl

REKRUTACJA 2021

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia

Drugi język do wyboru:
język niemiecki / język hiszpański lub j. francuski – kontynuacja lub grupa poczatkująca

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:

Przedmioty nauczane w języku angielskim: geografia i matematyka. Język angielski nauczany jest na poziomie pozwalającym na przystąpienie (dla chętnych) do egzaminu Advanced (CAE) poziom C1-C2. Uczniowie biorą udział w warsztatach językowych w British Council, wyjścia edukacyjne na  przedstawienia teatralne i filmy w języku angielskim. W ramach zajęć z przedsiębiorczości zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych, wykłady Warszawskiego Instytutu Bankowości, warsztaty na Akademii Koźmińskiego, zajęcia dla chętnych z edukacji prawnej, prowadzone przez kancelarię adwokacką.

 Do tego profilu zapraszamy:

absolwentów szkół podstawowych wiążących swą przyszłość ze studiami na kierunkach ścisłych, politechnicznych, ekonomicznych. Dwujęzyczny program nauczania języka angielskiego ułatwi dostanie się na studia zagraniczne.

Przykładowe kierunki studiów:

Wybierając klasę z rozszerzoną matematyką i geografią masz szerokie możliwości wyboru studiów: zarządzanie, ekonomia, finanse, rachunkowość, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport, logistyka, turystyka, nawigacja, geologia, geodezja, kartografia, oceanografia, gospodarka przestrzenna, europeistyka, stosunki międzynarodowe.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, chemia/biologia – liczy się przedmiot z wyższą oceną

Drugi język do wyboru:
język niemiecki / język francuski / język hiszpański – kontynuacja lub grupa poczatkująca

Klasa dwujęzyczna angielska biologiczno – chemiczna daje  możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu: biologii, chemii oraz języka angielskiego. Przedmioty nauczane w języku angielskim: geografia i chemia. Język angielski nauczany jest od poziomu B1/B2, co pozwala, w trakcie nauki w Liceum, na przystąpienie (dla chętnych) do egzaminu Advanced (CAE) poziom C1-C2. Uczniowie biorą udział w warsztatach językowych w British Council, wyjścia edukacyjne na  przedstawienia teatralne i filmy w języku angielskim. Przedmioty rozszerzone – biologia i chemia realizowane są dwujęzycznie, zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii odbywają się w dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach oraz w laboratoriach uniwersyteckich. Współpracujemy z warszawskimi uczelniami wyższymi z zakresu biologii, chemii i języka angielskiego.

Przykładowe kierunki studiów:

biologia, chemia, medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, rehabilitacja, fizjoterapia kosmetologia, dietetyka i wielu innych.

Przedmioty rozszerzone : język polski, wos

Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, język obcy-najwyższa ocena, historia/wiedza o społeczeństwie – liczy się przedmiot z wyższą oceną

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia i informatyka;

drugi język angielski – kontynuacja;

Klasa dwujęzyczna francuska humanistyczna realizuje program nauczania dwujęzycznego. Uczniowie kontynuują naukę języka francuskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo oraz dwa przedmioty realizowane są dwujęzycznie (w języku polskim i francuskim) – informatyka i historia. Nauka języka francuskiego odbywa się przy udziale native speaker’a, realizowane są projekty językowe, odbywają się warsztaty i spotkania poświęcone kulturze francuskiej. Młodzież poznaje możliwości studiowania we Francji i krajach francuskojęzycznych. Uczniowie mogą uczestniczyć w planowanym wyjeździe językowym “Śladami Roberta Schumana – patrona szkoły” do Francji, Luxemburga. Uczniowie przygotowują się do certyfikatu językowego DELF, na poziomie B2. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Warszawski – Instytut Romanistyki). Zaplanowane są zajęcia z przedstawicielami Izby Adwokackiej w Warszawie oraz firm francuskich działających na terenie Polski, w ramach współpracy z Campus France i Instytutem Francuskim.

Dodatkowo uczniowie tej klasy kontynuują naukę języka angielskiego.

Do tej klasy zapraszamy: absolwentów szkół podstawowych, oddziałów dwujęzycznych francuskich, posiadających znajomość języka na poziomie A2 (certyfikat DELF, zdany egzamin kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej)

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka i fizyka.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka i fizyka.

Nauczane języki obce:
język angielski (kontynuacja);

język niemiecki, hiszpański lub francuski (kontynuacja lub grupa poczatkująca)

Opis profilu:

To odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań.

Profil matematyczno – informatyczno – fizyczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

Profil matematyczno – informatyczno – fizyczny, łączy w sobie wiedzę matematyczną – niestandardowe myślenie, nietypowe rozwiązywanie problemów, wyobraźnię  z wiedzą informatyczną – myślenie algorytmiczne, abstrakcyjne, programistyczne oraz  z wiedzą fizyczną – myślenie problemowe, analityczne.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:

Współpraca Uniwersytetem Warszawskim – Wydział Fizyki – gościnne wykłady, zajęcia warsztatowe, warsztaty informatyczne,

Zajęcia przygotowujące do konkursów matematycznych,

Robotics Science Club – koło naukowe robotyki.

Do tego profilu zapraszamy uczniów kreatywnych, chętnych do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, chcących się uczyć abstrakcyjnego i logicznego myślenia, a także podejmowania decyzji i planowania strategicznego.

Przykładowe kierunki studiów:

matematyka, informatyka, fizyka, automatyka i robotyka, mechatronika, budownictwo, architektura, ekonomia,  logistyka i wiele innych kierunków na uczelniach technicznych lub ekonomicznych.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język niemiecki, język angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, geografia, język obcy-najwyższa ocena

Opis profilu:

Głównym celem edukacji w klasie lingwistyczno – turystycznej jest podnoszenie kompetencji językowych. W klasie realizowany jest program przygotowujący uczniów do egzaminów DSD I i DSD II. Uczniów zainteresowanych, szkoła przygotowuje do egzaminów językowych Cambridge English First (FCE) i C1 Advanced, IELTS. Chętni uczniowie objęci są indywidualną opieką tutora. Edukacja w tej klasie pozwala uczniom na poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, poznawanie kultury i języków innych państw. Umożliwia poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, upowszechnia wśród dzieci i młodzieży zasady ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody. Pozwala na upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz poznawanie zasad bezpieczeństwa w  różnych sytuacjach.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:
warsztaty językowe , możliwość zdobycia certyfikatów językowych, upowszechnianie różnych form turystyki poprzez organizację różnych jej form (piesza, rowerowa, kajakowa, narciarska)

Przykładowe kierunki studiów:
studia lingwistyczne, turystyka, turystyka i rekreacja, agroturystyka, gospodarka turystyczna, gastronomia i hotelarstwo.

Język francuski – 18 godzin tygodniowo

Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, historia, język obcy – najwyższa ocena

Klasa 0F jest to klasa wstępna do której są przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.

W ciągu całego roku szkolnego realizują 18 godzin języka francuskiego w tygodniu (w tym zajęcia z asystentem francuskojęzycznym, wyjścia do teatru na spektakle po francusku, spotkania z przedstawicielami Ambasad Krajów Frankofońskich oraz Instytutu Francuskiego). Planowane są również wyjazdy zagraniczne „Śladami Roberta Schumana – patrona szkoły”. Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zaliczyć należy również 2 godziny matematyki, 2 godziny języka polskiego oraz 3 godziny wychowania fizycznego i 1 godzinę spotkania z wychowawcą w tygodniu.

W klasie 0F uczniowie przygotowują się do kontynuowania nauki w oddziale dwujęzycznym francuskim. W przypadku naszej szkoły będzie to klasa dwujęzyczna francuska, gdzie historia i informatyka mają być nauczane dwujęzycznie. Planowane rozszerzenia to język polski i WOS. Nauczanie języka francuskiego pozostaje w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

PREZENTACJA CXXXVII LO

SCHUMAN W OBRAZACH

  • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status